POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB li informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és el PROPIETARI DE LA WEB les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada d’aquests, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l’usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l’usuari en el cas que es recullin currículums a través de la web.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que puguin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que li concerneixen o no. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas únicament es conservaran bloquejades per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària a www.agpd.es. Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que l’identifiqui, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o per correu postal adreçant-se al PROPIETARI DE LA WEB, les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.